Säännöt

Kohteesta Histoni Wiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Nämä säännöt on päivätty 18.12.2009.


Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry:n säännöt.


1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä killaksi.

2§ Tarkoitus

Killan tarkoituksena on Oulun yliopiston biokemian opiskelijoiden yhdistäminen valvomaan yleisiä ja yhteisiä etuja sekä edistää yhteenkuuluvuutta. Killan toiminnan tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen killan toimintaan osallisille, eikä killan toiminta saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi. Kilta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta 1) valvoo biokemian opiskelijoiden opinto- ja ammattietuja, 2) ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaalaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet, 3) pyrkii luomaan yhteishenkeä opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kesken, 4) järjestää opintoneuvontaa, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä virkistystoimintaa kuten liikuntaa ja illanviettoja, yms. 5) tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille, 6) julkaisee kiltalehteä ja ylläpitää killan kotisivuja ja jäsenille vapaaehtoista sähköpostilistaa.

4§ Toiminnan tukeminen

Kilta voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia rahankeräyksiä ja juhlia sekä myydä mainostilaa killan asusteisiin ja julkaisuihin, välittää oppimateriaalia ja -tarvikkeita ja suorittaa vapaaehtoisvoimin pieniä työtehtävä tavoittelematta näistä toimista kuitenkaan voittoa.

5§ Varsinaiset jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksityinen henkilö, joka haluaa osallistua killan toimintaan.

6§ Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea killan toimintaa.

7§ Kunniajäsenet

Kilta voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen tarmokkaasti tehneet työtä killan hyväksi tai huomattavasti edistäneet killan toimintaa. Ehdotuksen kunniajäsenen kutsumisesta voi tehdä vain killan yksimielinen hallitus ja päätöksen tekee killan kokous. Tullakseen hyväksytyksi, sitä tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

8§ Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat ainoastaan ne killan varsinaiset jäsenet, jotka opiskelevat Oulun yliopistossa biokemian koulutusohjelmassa.

9§ Jäseneksi hyväksyminen

Jäsenet hyväksyy hallitus. Hylkääminen on perusteltava. Hallitus ei voi ilman erityistä syytä hylätä ensimmäistä kertaa jäseneksi pyrkivää biokemian koulutusohjelmassa opiskelevaa henkilöä


10§ Jäsenen velvollisuudet

Liittymällä kiltaan jäsen sitoutuu edistämään killan tarkoitusperiä ja suorittamaan liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun.

11§ Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksun ja sen kantamistavan ja -ajan päättää kevätvuosikokous. Kannatusjäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisen jäsenen.

12§ Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi killan kokouksen pöytäkirjaan.

13§ Jäsenluettelo

Killan hallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka, kansalaisuus, sähköpostiosoite, jäsenyyden tyyppi, jäsenmaksujen maksaminen ja jäsenyyden alkamis- ja päättymisaika.

Killan jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua jäsenluettelon sisältämiin nimiin, kotipaikkatietoihin ja kaikkiin jäsentä itseään koskeviin tietoihin.

Jäsen voi vaatia killan hallitusta korjaamaan jäsenluettelon sisältämiä itseään koskevia tietoja. Hallituksen on käsiteltävä vaatimus viipymättä, ja jollei se hyväksy vaatimusta, annettava kirjallinen todistus ja selitys asiasta.

Hallituksen on laadittava jäsenluettelosta lain mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on pidettävä jokaisen saatavilla. Jäsenluettelon tietoja ei saa luovuttaa killan ulkopuolisille, eikä näin ollen suoramarkkinointiin.

Hallituksen tehtävä on poistaa jäsenluettelosta tiedot koskien henkilöitä, jotka ovat eronneet tai erotettu killasta.

14§ Killan hallinto

Killan asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, jonka valitsee killan syyskokous.

15§ Hallituksen jäsenen vaalikelpoisuus

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten on oltava killan jäseniä koko toimikauden ajan. Puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa. Muussa tapauksessa on haettava poikkeuslupa Patentti- ja rekisterihallitukselta.

16§ Hallituksen toimikausi

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

17§ Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäseniä ovat puheenjohtaja, pääsihteeri, talouden- ja rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja ja kahdesta neljään (2-4) muuta hallituksen jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä.

18§ Hallituksen varajäsenet

Killan syyskokouksessa voidaan valita enintään kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Jos hallituksen jäsen on kuollut tai hänelle on myönnetty vapautus tehtävistään tai hänen on todettu menettäneen vaalikelpoisuuden tai hänet on erotettu, on hallituksen kutsuttava hänen tilalleen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sen sijaan varajäsen ei tule varsinaisen hallituksen jäsenen tilalle, jos varsinainen jäsen on tilapäisesti estynyt.

19§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen velvollisuutena on 1) yleisesti ohjata killan toimintaa, 2) hoitaa killan yleiset asiat, 3) hoitaa killan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta, 4) esittää killan kevätkokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös, 5) edustaa kiltaa, 6) hyväksyä killan uudet jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä, 7) erottaa jäsenet, 8) päättää ansiomerkkien ja kunniakirjojen jakamisesta, 9) tehdä ehdotukset kunniajäsenistä, 10) kutsua koolle ja valmistella killan kokoukset, 11) panna killan päätökset toimeen, 12) ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita killan etu vaatii.

20§ Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtajan tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa: 1) kutsua hallituksen kokous tarvittaessa koolle ja johtaa puhetta hallituksen ja killan kokouksessa, 2) huolehtia, että muutosilmoitus yhdistysrekisteriin tehdään tarvittaessa, 3) johtaa killan toimintaa hallituksen ja killan kokouksen päätösten mukaisesti, 4) huolehtia suhteista ulkopuolisiin tahoihin, 5) allekirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat, 6) valvoa, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät killan puolesta hoidetaan, 7) pitää huolta, että killan kokousten ja hallituksen päätökset pannaan täytäntöön, 8) valvoa, että killan kirjanpito hoidetaan hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja että killan omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina hallituksen päätösten mukaisesti, 9) tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoa juoksevain asiain hoitoa, 10) työskennellä yhdessä hallituksen kanssa killan toiminnan menestymiseksi sekä tehdä aloitteita ja ehdotuksia toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi, 11) vastata vuosisuunnittelusta, 12) vastata killan kehittämisestä.

21§ Pääsihteerin tehtävät

Pääsihteerin tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa 1) valmistella yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa hallituksen ja killan kokouksissa esille tulevat asiat ja esityslistat, 2) laatia kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet ja tiedonannot ja allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa killan kirjeenvaihto, 3) valmistaa vuosikertomus sekä yhdessä puheenjohtajan kanssa toimintasuunnitelma hallitukselle ja kevätkokoukselle esitettäväksi, 4) huolehtia killan arkistonhoidosta.

22§ Talouden- ja rahastonhoitajan tehtävät

Talouden- ja rahastonhoitajan tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa 1) hoitaa killan kirjanpito, 2) vastaanottaa ja tallettaa killan rahavarat, joista hän on hallitukselle laillisessa vastuussa, 3) suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut tositteita vastaan, 4) huolehtia jäsenmaksujen ja killan saatavien perimisestä, 5) laatia killan tilit ja valmistaa tilinpäätöksen sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen hallitukselle ja tilintarkastajille toimitettavaksi, 6) valmistaa hallitukselle talousarvioesitys kevätkokoukselle esitettäväksi, 7) hoitaa killan omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa killan kalustosta.

23§ Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä killan jäsenten sähköpostilistalle vähintään vuorokautta ennen kokousta. Kokous voidaan pitää sähköisesti, jos kaikki hallituksen jäsenet antavat siihen suostumuksensa.

24§ Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.

25§ Asioiden ratkaiseminen hallituksessa

Hallituksen mielipiteeksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista hallituksen jäsenistä. Kokouksen puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

26§ Killan jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa killasta jäsenen, jos jäsen 1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut, 2) on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa, 3) ei enää täytä laissa tai näiden sääntöjen kohdissa 5§ ja 6§ mainittuja jäsenyyden ehtoja, 4) jos jäsen liittyy ja ryhtyy aktiivisesti toimimaan toisessa järjestössä, jonka tarkoitusperät ovat selvästi killan vastaisia, 5) levittää perättömiä tietoja killasta julkisuuteen, 6) petollisella menettelyllä vaikeuttaa killan toimintaa, 7) ei noudata killan sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkailijoiden killan asioissa antamia oikeutettuja määräyksiä, 8) ei ole maksanut jäsenmaksua määräajassa, 9) hallituksen varoituksesta huolimatta jatkaa pahennusta herättävää toimintaa, 10) on hukannut killan varoja tai syyllistynyt epärehellisyyteen.

Ennen kuin erottamisasiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen puolestaan. Hallituksen erottama jäsen on oikeutettu vetoamaan killan kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen killan hallitukselle 14 päivässä erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää aikaan laskematta.


27§ Määräaikainen kielto osallistua killan tilaisuuksiin

Hallitus voi määrätä jäsenelle määräaikaisen, enintään kuuden kuukauden kiellon päästä killan järjestämiin muihin tilaisuuksiin kuin kokouksiin, jos jäsen 1) on killan järjestämässä illanvietossa todistettavasti lyönyt toista jäsentä, 2) on killan järjestämässä illanvietossa todistettavasti juonut killan toisen jäsenen virvoitus- tai muut juomat tai aiheuttanut muuta vahinkoa killan tai killan jäsenen omaisuudelle, 3) ei ole noudattanut killan järjestämän illanvieton järjestysmiehen poistumiskehoitusta, 4) on esiintynyt muulla vastaavalla tavalla pahennusta herättäen, 5) on toiminut tavalla, jotka on mainittu näiden sääntöjen kohdassa 26§ lieventävien seikkojen valitessa.

Ennen kuin asiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen puolestaan. Syy on kirjattava pöytäkirjaan.

28§ Hallituksen antama julkinen varoitus tai huomautus

Hallitus voi kohdissa 26§ ja 28§ mainituilla perusteilla, lieventävien seikkojen vallitessa, antaa jäsenelle joko julkisen varoituksen, joka julkaistaan killan jäsenten sähköpostilistalla, tai huomautuksen.

Ennen kuin asiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen puolestaan. Syy on kirjattava pöytäkirjaan.

29§ Jäsenmaksujen laiminlyönti

Kilta voi katsoa jäsenen eronneeksi killasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa jäsenmaksun erääntymisestä.

30§ Ansiomerkit ja kunniakirjat

Killan hallitus päättää ansiomerkkien ja kunniakirjojen myöntämisestä.

31§ Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, pääsihteeri tai talouden- ja rahastonhoitaja.

32§ Tilintarkastajat

Killalla on syysvuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Killan tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

33§ Tilit ja tilintarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksikymmentayksi (21) päivää ennen kevätvuosikokousta. Tilintarkastajan tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa killan tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä tehtävä suorittamastaan tarkastuksesta kirjanpitolaissa säädetty merkintä tilinpäätökseen ja esittää tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätvuosikokousta.

Tilinpäätöksen teosta vastaa talouden- ja rahastonhoitaja.

34§ Killan kokousten koollekutsuminen

Killan kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Jos sääntömääräistä kokousta ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella killan jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.

Kokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta killan jäsenille sähköpostitse.

Kokouksen alkamisajankohtaa ei saa määrätä sellaiseksi vuorokaudenajaksi, että se estää osallistujia osallistumasta kokoukseen.

Kokous on pidettävä killan kotipaikkakunnalla.

35§ Killan kokoukset

Killan varsinainen kevätvuosikokous pidetään vuosittain tammikuun 15. päivän ja helmikuun 15. päivän välisenä aikana hallituksen määräämänä päivänä, aikana ja paikassa.

Killan varsinainen syysvuosikokous pidetään vuosittain marraskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä, aikana ja paikassa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen (10) tai vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Kun hallituksen jäsen on eronnut, voi killan kokous valita uuden hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, kun asiasta on ilmoitettu kokouskutsussa sääntöjen mukaisesti.


36§ Killan kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu.

37§ Killan kevätvuosikokous

Killan kevätvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat, jotka on mainittava kokouskutsussa: 1) kokouksen avaus, 2) kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3) puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta, 4) kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen, 5) esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, ja tilintarkastajien lausunto, 6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, 7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 8) päätetään jäsenmaksujen suuruudet, 9) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle, 10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat, 11) kokouksen päättäminen.

38§ Killan syysvuosikokous

Killan syysvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat, jotka on mainittava kokouskutsussa: 1) kokouksen avaus, 2) kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3) puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta,, 4) kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen, 5) valitaan hallituksen puheenjohtaja, 6) valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, 7) valitaan hallituksen pääsihteeri, 8) valitaan hallituksen talouden- ja rahastonhoitaja, 9) valitaan 2-4 muuta hallituksen jäsentä, 10) valitaan kaksi (2) hallituksen varajäsentä, 11) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi, 12) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat, 13) kokouksen päättäminen.

39§ Jäsenen aloiteoikeus

Jos killan jäsen haluaa saada asian killan kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


40§ Äänioikeus killan kokouksessa

Killan kokouksissa on äänioikeus näiden sääntöjen kohdan 8§ mukaisesti äänioikeutetuilla jäsenillä. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

41§ Killan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Killan kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin. Puheenjohtajan ja sihteerin tulee olla äänioikeutettuja killan jäseniä.

42§ Killan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

43§ Päätöksenteko asiassa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa

Päätöksenteko asiassa, joka on ensimmäistä kertaa esillä ja jota ei ole kokouskutsussa mainittu, siirretään seuraavaan aikaisintaan seitsemän (7) päivän kuluttua pidettävään kokoukseen, jos kaksi äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii. Asioissa, jotka on näissä säännöissä määrätty päätettäväksi killan kevät- tai syyskokouksessa sekä sääntöjä muutettaessa ja päätettäessä killan jäsenen erottamisesta, ei päätöstä saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

44§ Esteellisyys killan kokuksessa

Hallituksen jäsen tai muu jolle on uskottu killan hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Sen sijaan läsnäolo- ja puheoikeutta ei rajoiteta näissäkään tapauksissa.

45§ Äänestykset killan kokouksessa

Äänestykseen tulevat vain kannatetut ehdotukset ja hallituksen esitys. Vaaleissa kannatusta ei kuitenkaan edellytetä.

Killan päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Tasatilanteessa kokouksen puheenjohtajan mielipide ratkaisee. Jos ehdotuksia on useita, eikä mikään saa niistä yhtäaikaa äänestettäessä taakseen yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan useita peräkkäisiä äänestyksiä, joissa kaksi ehdotusta kerrallaan asetetaan vastakkain.

Kokouksessa toimitettavassa vaalissa tulee valituksi se, joka saa eniten ääniä. Tasatilanteessa ratkaisee arpa. Jos valittavana on samanaikaisesti useita henkilöitä, kukin äänestää enintään niin montaa ehdokasta kuin valittavia on. Valituksi tulee sitten eniten ääniä saaneista järjestyksessä niin monta kuin täytettäviä paikkoja kulloinkin on. Jos täytettäviä paikkoja on vain yksi tai paikat täytetään yksi kerrallaan tulee valituksi eniten ääniä saanut, vaikka äänimäärä olisikin pienempi kuin puolet annetuista äänistä.

Hallituksen jäsenten paikat ja varajäsenten paikat voidaan täyttää myös yksi kerrallaan, jos kokous niin päättää.

Vaalit ja äänestys suoritetaan avoimena kättennostoäänestyksenä tai muulla vastaavalla tavalla. Vaalit suoritetaan umpilippuja käyttäen, jos kaksi kokouksen äänioikeutettua jäsentä niin vaatii.

46§ Sääntöjen muuttaminen

Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esille killan kokouksessa, jos se on kokouskutsussa mainittu. Kutsussa on mainittava sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö. Muutoksen hyväksymiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Sääntömuutos on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan seitsemän (7) päivän kuluttua pidettävässä, sitä varten ilmoitetussa killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

47§ Saavutettujen etujen säilyminen

Nämä säännöt voimaan tullessaan eivät vähennä killan jäsenten aikaisempien sääntöjen perusteella saavuttamaa erityistä etua killassa.

48§ Killan purkaantuminen

Päätös killan purkautumisesta on pätevä, jos se on käsitelty kahdessa killan kokouksessa ja vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Killan purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, killan varat käytetään killan tarkoituksen edistämiseen killan kokouksessa määrätyllä tavalla.